โครงการส่งเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง

โครงการส่งเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง

      อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดโครงการส่งเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธาน และ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการปล่อยนำกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช เขาแกะ ช้างกระ และเข็มแสด ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมกล้วยไม้โคราช สมาคมกล้วยไม้ลพบุรี และชมรมกล้วยไม้จันทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 824 ต้น เพื่อนำมาติดตามต้นไม้ใน สวนพฤกษศาสตร์ มทส. โดยมีผู้เข้าร่วมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกสมาคมกล้วยไม้ รวมทั้งสิ้น 200 คน

      ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ อพ.สธ.-มทส.) เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง

 

DSC 0344

 

DSC 0321

 

DSC 0326

 

DSC 0361

 

DSC 0351

 

DSC 0366

 

DSC 0373

 

DSC 0417

 

DSC 0452