อบรมพฤกษศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม

อบรมพฤษศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู

ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560

ณ สวนพฤกศาสตร์ มทส. อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

อบรมพฤกษศาสตรเบองตน-60

ดาวน์โหลดรายละเอียด : คลิก

ดาวน์โหลดกำหนดการ : คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิก

ดาวน์โหลดสำหรับหลักฐานการชำระเงินคลิก

ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินได้ที่ : โทรสาร 0-4422-4814 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ระเบียบการสมัคร

1. การชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เป็นต้นไป

       1.1 ชำระด้วยตนเอง ณ ห้องการเงิน ชั้น 1 เทคโนธานี

       1.2 ชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชี มทส. เทคโนธานี-รายรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขบัญชีที่ 707-2-23218-0

       1.3 ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ระบุ ชื่อ-สกุล ผู้สมัครพร้อมเบอร์โทรมาที่ โทรสาร 0-44-22-4814 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามวัน - เวลาที่สมัครไว้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

3. เทคโนธานี มทส ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิกการฝึกอบรม ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนน้อย

4. สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://rspg.sut.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.-มทส.) และสวนพฤกษศาสตร์ มทส.

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

คุณวรพงษ์ ราชดา โทรศัพท์ 0-4422-4850 หรือ 086-853-9494 โทรสาร 0-4422-4814 เว็บไซต์ http://rspg.sut.ac.th หรือ E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.