กิจกรรมที่ 4 ปี 2558

ลำดับ

ชื่อโครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ*

เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 
 

1

 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบเจตมูลเพลิงแดงและสารเสริมฤทธิ์ต่ออัตราการตายของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck).

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผ่านเห็นชอบโดย วช.)

 

ได้สกัดสารสกัดหยาบจากรากเจตมูลเพลิงแดงและทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากราเจตมูลเพลิงแดงต่ออัตราการตายของหอยเชอรี่

ผศ.ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์

 

2

การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงที่หายากและที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผ่านเห็นชอบโดย วช.)

 

ได้รวบรวมและขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงทั้งหมด 3 สกุล 5 ชนิดได้แก่ สกุล Curcuma 3 ชนิดได้แก่ Curcuma parviflora Wall. (กระเจียวขาว), C. singularis Gagnep. (กระเจียวขาว) และ  C. xanthorrhiza Roxb. (ว่านชักมดลูก) สกุลKaemperia    1 ชนิดได้แก่ Kaemperia marginata Carey. (เปราะ) และสกุล Zingiber 1 ชนิดได้แก่ Zingiber zerumbet (L.) Smith. (กระทือ)

รศ. ดร.หนูเดือน เมืองแสน