กิจกรรมที่ 3 ปี 2558

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ*

ผลการดำเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 
 

1

สวนพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดำเนินการปลูกพันธุ์ไม้เรือนเพราะชำ 2  โรงเรือน จำนวน  92 ชนิด

และพันธ์ไม้บริเวณโดยรอบสวนพฤกษศาสตร์

จำนวน14 ชนิด

ส่วนอาคารสถานที่