กิจกรรม 2 ปี 2560

สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีงบประมาณ 2560

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช


2.1 กิจกรรมศึกษาเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถิ่นในสวนพฤกษศาสตร์ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มทส.