กิจกรรมที่ 3 ปี 2560

สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีงบประมาณ 2560

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

 

3.1 การปลูกเลี้ยง เก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พฤกษเคมี และการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผักอีนูนเพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (ระยะที่ 2)

3.2 กิจกรรมรวบรวมพันธุ์ไม้ ขยายพันธุ์สารอง และอารักขาต้นพันธุ์ในพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์ มทส.

3.3 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชหายากสกุลเปราะและสกุลหงส์เหิน (วงศ์ขิง) ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2 ปี)