กิจกรรมที่ 3 ปี 2559/2

สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีงบประมาณ 2560

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

 
3.1 การจัดแสดงสวนพืชภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม้ดอกหอมและทางเดินเชื่อมระหว่าง สวนพฤกษศาสตร์ มทส. กับอุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
3.2 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชหายากสกุลเปราะและสกุลหงส์เหิน (วงศ์ขิง) ด้วยเทคนิค การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2 ปี)