กิจกรรมที่ 1 ปี 2556


 กิจกรรมที่ 1 ปี | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561

กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งทุน

1.1 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหมากเม่าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนน้ำพุงสกลนคร โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี

 ผศ. ดร.ดวงกมล แม้นศิริ

วช.-มทส. 

1.2 การศึกษารวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสมุนไพรภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร รวมทั้งตำรับยาโบราณของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณในพื้นที่เขื่อนน้ำพุง

อ. ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

วช.-มทส.