กิจกรรมที่ 1 ปี 2557


 กิจกรรมที่ 1 ปี | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561


 

   

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

รูปกิจกรรม

map


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.) อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044-224-839 โทรสาร 044-224-814 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.