กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร


กิจกรรมที่ 1 ปี | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561


 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

หัวหน้าโครงการ 

แหล่งทุน 

1.1 การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เขื่อนน้ำพุง

ผศ. ดร.สิราภรณ์     โพธิวิชยานนท์  

วช.-มทส.

1.2 การศึกษาสัณฐานวิทยา สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน กิ้งกือและใส้เดือน

ผศ. ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี

วช.-มทส.

1.3 การจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ เขื่อนน้ำพุง

ผศ. ดร.ทรงกต     ทศานนท์

วช.-มทส.

1.4 ความหลากหลายของพรรณพืช โครงสร้างป่าและปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดิน

อ. ดร.พอล เจ โกรดิ

วช.-มทส.

1.5 ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และปลา

ผศ. ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี

วช.-มทส.

1.6 ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน แมลงในดินและแมลงน้ำ

อ. ดร.รุจ มรกต

วช.-มทส.

1.7 การศึกษาความหลากหลายของพืชตระกูลถั่ว และเชื้อไรโซเบียมที่อาศัยในปมราก

ผศ. ดร.พรรณลดา      ติตตะบุตร

วช.-มทส.

1.8 ความหลากหลายของไลเคน เห็ดและราขนาดใหญ่

ผศ. ดร.หนูเดือน  เมืองแสน

วช.-มทส.

1.9 การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์แผนไทย และการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน

อ. ดร.จันทร์ทิรา   เจียรณัย 

วช.-มทส.

 


 

 

 


 

 

รูปภาพกิจกรรม