คณะทำงาน/คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะทำงานและคณะกรรมการดำนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทส.

- คณะทำงาน/อนุกรรมการโครงการ อพ.สธ.-มทส.

- คณะทำงานพืชวิจัยครบวงจรคณะทำงานพืชวิจัยครบวงจรโครงการ อพ.สธ.-มทส.