แผนแม่บทและแผนปฏิบัติงาน

 


แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน ตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่หก

 

 

 

  

แผนแม่บท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559)

 - แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระยะ 5 ปีที่หก (1ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564)

 

 

 

  แผนปฏิบัติงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 แผนแม่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

 แผนแม่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

 แผนแม่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

 - แผนแม่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561