นักวิจัย


นักวิจัย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)

 

 

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ไลเคนและเห็ดรา

 

นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: ฤทธิ์ของสมุนไพรต่อการหดตัวของมดลูก

 

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  แม้นศิริ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

 

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรณู  ขำเลิศ

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: สำรวจและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร พืชสี และพืชอาหาร

 

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการทำงานของเอนไซม์

 

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ  สุวรรณวารี

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: ความหลากหลายของกิ้งกือและไส้เดือน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลา และงู

 

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต  ทศานนท์

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: การจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ

 

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ

 

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: ความหลากหลายของพืชตระกูลถั่วและเชื้อไรโซเบียมที่อาศัยในปมรากถั่ว

 

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.พอล เจ โกรดิ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: ความหลากหลายของพรรณพืช

 

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์แผนไทย และการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน

 

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.รุจ  มรกต

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: ความหลากหลายของผีเสื้อ แมลงในดินและแมลงน้ำ

 

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการวิจัย: ความหลากหลายของแบคทีเรียในดิน