Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เยี่ยมชม

469068
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
170
293
467562
5073
7451
469068

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-27 06:51:37

Social Media

Login Form

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

 


ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยากร ในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริและป่าพันธุกรรมพืชพื้นที่อุทยาน แห่งชาติทับลาน โดยดำเนินการสำรวจพรรณไม้ ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เพิ่มพื้นที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า และกำลังฟื้นสภาพจากการเคยเป็นป่าเสื่อมโทรม ที่ถูกบุกรุกทำลายมาก่อนที่มหาวิทยาลัยได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ในพื้นที่นี้ มีพรรณไม้ที่เป็นตัวบ่งบอกให้ทราบว่าผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าเต็งรังมาก่อน คือ พบไม้เต็ง (Shorea obtusa Wall.) และมีไม้รัง (Shorea siamensis Miq.) ขึ้นเป็นกลุ่ม และยังพบไม้พื้นล่างคือ ต้นปรง (Cycas siamensis Miq.) และไผ่เพ็ก (Vietnamosasa pusilla) อันแสดงถึงลักษณะเฉพาะของป่าเต็งรัง

          ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อ เป็นการสานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาสขอสนองพระ ราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และได้รับพระราชานุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินโครงการศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ และทรัพยากรในบริเวณมหาวิทยาลัยต่อ โดยทำการสำรวจข้อมูลทรัพยากรเดิมที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ขึ้นและพบพรรณพืช 81 วงศ์ 195 สกุล 421 ชนิดขึ้นในป่าชนิดต่างๆ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบและป่าทุ่งหญ้า และเพิ่มโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช ในการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ จัดทำฐานข้อมูลของพรรณพืช พันธุ์สัตว์และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ประจำท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การแบ่งเขตในการอนุรักษ์ ส่งเสริมการใช้สวนพฤกษศาสตร์ เป็นสื่อการเรียนการสอน บริการวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทำให้เกิดจิตสำนึก รัก หวงแหน ตระหนักในคุณค่าของพฤกษชาติของประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้อยู่ภายใต้กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ