ข่าวที่1

ข่าวที่1

ให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และด้านการอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สวนพฤกษศาสตร์ มทส. ได้ให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และด้านการอนุรักษ์ ให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวสารการจัดกิจกรรม

หากมีข่าวสารการจัดกิจกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์และประกาศต่างๆผ่านช่องทางนี้

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ อพ.สธ.-มทส.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ครั้งที่ 1/2560       เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น....
ข่าวสาร

กิจกรรม

ให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และด้านการอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สวนพฤกษศาสตร์ มทส. ได้ให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และด้านการอนุรักษ์ ให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ อพ.สธ.-มทส.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกาศ